Strategisch Beleggingsbeleid

Bij het vaststellen van de te volgen beleggingstrategie laat het pensioenfonds zich leiden door het doel en de ambitie van het pensioenfonds. Het primaire doel van Pensioenfonds Lloyd’s Register is het voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. De ambitie van Pensioenfonds Lloyd’s Register is om een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming waar te maken. Concreet betekent dit dat het pensioenfonds de ambitie heeft om de pensioenen ieder jaar te indexeren met de prijsinflatie.
Lees verder

Pensioenfonds Lloyd’s Register stelt de beleggingsstrategie vast op basis van een ALM-studie. ALM staat voor Asset Liabiltity Management. In een ALM-studie wordt gekeken wat de impact is op de beleggingen en de langetermijn pensioenverplichtingen bij verschillende toekomstige economische scenario’s. Uiteindelijke doel van de ALM-studie is te komen tot een beleggingsstrategie waarmee het primaire doel en de ambitie van het pensioenfonds het beste kunnen worden bereikt.

Dit heeft bij Pensioenfonds Lloyd’s Register geleid tot een strategische beleggingsmix bestaande uit 56% vastrentende waarden (obligaties en leningen) en 44% zakelijke waarden (hoofdzakelijk aandelen).

De vastrentende waarden zijn gekoppeld aan het primaire doel van de stichting, het kunnen voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. Zowel de vastrentende waarden als de pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor een verandering van de rente. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de pensioenen, maar ook de obligaties stijgen in waarde. Als dit niet in gelijke mate gebeurt is er sprake van een renterisico. Er wordt zodanig belegd dat dit renterisico wordt beperkt, het renterisico wordt gedeeltelijk ‘afgedekt’.

De zakelijke waarden hebben als doel meer rendement te genereren dan nodig is om de nominale pensioenverplichtingen te voldoen, zodat de pensioenen geïndexeerd kunnen worden.

Pensioenfonds Lloyd’s Register belegt niet zelf, maar via beleggingsfondsen die worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Hierbij hanteert het pensioenfonds als uitgangspunten a) dat er wordt belegd middels indexfondsen, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken en b) dat de indices marktgewogen zijn.

Deze uitgangspunten bieden een waarborg dat de vermogensbeheer- en transactiekosten zoveel mogelijk beperkt blijven en dat vermogensbeheerders de strategie uitvoeren die onderdeel is van de beleggingsstrategie van Pensioenfonds Lloyd’s Register.

De afspraken tussen Pensioenfonds Lloyd’s Register en de vermogensbeheerders liggen vastgelegd in verschillende documenten. De belangrijkste elementen van de afspraken zijn dat de vermogensbeheerders de afgesproken strategie volgt en niet voor rendementsdoeleinden short selling of leverage toepast. De afspraken gelden voor onbepaalde tijd, waarbij het Pensioenfonds Lloyd’s Register altijd vrij staat om de belegging te verkopen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Lloyd’s Register houdt rekening met het feit of de bedrijven waarin het pensioenfonds belegt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vastgelegd in het MVB-beleid van het pensioenfonds, ook wel ESG-beleid genoemd. (ESG staat voor Environmental, Social and Governance) Daarnaast toont het pensioenfonds als (indirect) aandeelhouder betrokkenheid bij de bedrijven waarin het belegt. Hoe Pensioenfonds Lloyd’s Register dit doet is vastgelegd in het betrokkenheidsbeleid van het pensioenfonds. Hierna lichten wij het ESG- en betrokkenheidsbeleid van het pensioenfonds toe.
Lees verder

ESG-beleid

Pensioenfonds Lloyd’s Register hanteert de plicht om de belangen van deelnemers te beschermen als leidend motief bij vorming van het beleid in het algemeen en van het ESG- beleid in het bijzonder. Pensioenfonds Lloyd’s Register is ervan overtuigd dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Het beleid voor verantwoord beleggen dient op lange termijn primair te resulteren in een beter verwacht rendement en/of een lager risico. Dit acht Pensioenfonds Lloyd’s Register in het belang van de deelnemers.

Pensioenfonds Lloyd’s Register realiseert zich daarbij dat het als lange termijn investeerder een maatschappelijke plicht heeft, maar ook dat directe invloed als lange termijn investeerder beperkt is. Pensioenfonds Lloyd’s Register oefent indirect invloed uit door niet te beleggen in bedrijven die slecht scoren op ESG-karakteristieken.

Pensioenfonds Lloyd’s Register gelooft in het bundelen van krachten. Daarom heeft Pensioenfonds Lloyd’s Register samen met ruim 70 andere pensioenfondsen het ‘IMVB-convenant Pensioenfondsen’ ondertekend. Zie voor meer informatie: pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb-convenant/

Pensioenfonds Lloyd’s Register hanteert de volgende realistische uitgangpunten voor het ESG-beleid:

  • De internationale initiatieven en de initiatieven van de werkgever geven richting aan het lange termijn ESG-beleid.
  • Het beleid is praktisch uitvoerbaar. Pensioenfonds Lloyd’s Register kiest voor oplossingen die zich hebben bewezen.
  • Het beleid mag leiden tot iets hogere kosten, maar mag geen materiële impact hebben op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.
  • Pensioenfonds Lloyd’s Register stelt eisen aan zijn vermogensbeheerders, zo moet de vermogensbeheerder de UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investing) volgen, vergelijkbare principes als het pensioenfonds hanteren en de vermogensbeheerder moet in staat zijn om de ESG-criteria van het pensioenfonds in het beleggingsproces te integreren.

Pensioenfonds Lloyd’s Register belegt in geen geval, direct of indirect via beleggingsfondsen, in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren.

Daarnaast vermijdt Pensioenfonds Lloyd’s Register te beleggen in bedrijven die controversiële wapens produceren, onderhouden of verhandelen, die nucleaire wapens produceren, onderhouden of verhandelen of in bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige en structurele schending van de ‘UN Global Compact Principles’.

Betrokkenheidsbeleid

Betrokkenheid tonen met de bedrijven waarin het pensioenfonds belegt, kan door het aangaan van een dialoog met deze bedrijven of door het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Pensioenfonds Lloyd’s Register is zich ervan bewust dat het als kleine minderheidsaandeelhouder beperkte mogelijkheden heeft om een betrokkenheidsbeleid te voeren. Daarom maakt het pensioenfonds in de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid gebruik van zijn vermogensbeheerders. De vermogensbeheerders die beleggen voor Pensioenfonds Lloyd’s Register beheren een vermogen van relevante omvang. Daarnaast hebben deze vermogensbeheerders ook de omvang om de benodigde specialisten, kennis en data in te zetten voor een effectieve betrokkenheid.

Daarom volgt Pensioenfonds Lloyd’s Register het betrokkenheidsbeleid van zijn vermogensbeheerders. Pensioenfonds Lloyd’s Register neemt kennis van het betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders voordat deze worden aangesteld.. Daarna spant Pensioenfonds Lloyd’s Register zich in om het gevoerde betrokkenheidsbeleid door de vermogensbeheerder te monitoren.

Het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders en periodieke rapportages zijn beschikbaar op de volgende websites: